ახალი ამბები

   

კოლეჯის წარმომადგენლობითმა  საბჭომ  ახალი  სასწავლო წლისთვის განსახორცილებელი სამოქმედო გეგმა დაადგინა

 

 

 

კოლეჯის წარმომადგენლობითი საბჭო დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ხარისხის მართვის სამსხურის და კოლეჯის დეკანების შემადგენლობით შეიკრიბა კოლეჯის განვითარების ახალი სამოქმედო გეგმის  შესამუშავებლად - რომელზეც დაისახა კონკრეტული ღონისძიებები და ასევე დაზუტდა იმ პროგრამეის ჩამონათვალი, რომელასც კოლეჯი სამომავლოდ წარადგენს საავტორიზაციოდ