ახალი ამბები

   

1.      კოლეჯი „არსი“ აცხადებს მიღებას მოლარის საგანმანათლებლო პროგრამაზე

 
   
 

კოლეჯი  „არსი“  აცხადებს  მიღებას  2013–2014  სასწავლო  წლისათვის  პროფესიულ პროგრამაზე:

პროგრამის  დასახელება

მოლარე     (ბანკის  და  ა.შ.)

საფეხური

მესამე

პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა

60 კრედიტი– 30  სასწავლო  და 4 სასესიო  კვირა

მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად

საბაზო  განათლება. /მინიმალური ასაკი 17 წელი/

დოკუმენტების  მიღების  ვადა

2013 წლის 19 სექტემბერი

წარმოსადგენი დოკუმენტები

1.პირადი (არასარულწლოვანი  პირის  შემთხვევაში) წარმომადგენლის  განცხადება.

2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი

3. ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  ან  განათლების  დამადასტურებელი  იმ  დოკუმენტის  ასლი,  რომლის  მიღება  შეუძლებელი  იქნებოდა  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის  გარეშე.

4. 2 ფერადი  ფოტოსურათი -3x4

ცნობები  პროფესიის  შესახებ

კურსადმთავრებული  შეძლებს  იმუშაოს  როგორც  საშუალო, ასევე  დიდ  კომერციულ  ორგანიზაციებში,  ბანკებში, ასევე  სხვა  საფინანსო  დაწესებულებებში,  სადაც  ხორციელდება  ფინანსური  ოპერაციები.

რა  დოკუმენტი  გაიცემა

ჩვეულებრივი  ან წარჩინების  პროფესიული დიპლომი

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია

მოლარის  III საფეხურის  პროფესიული  კვალიფიკაცია

სწავლის  გაგრძელების  შესაძლებლობა

მოლარის  III საფეხური შემდგომ საფეხურს აღარ ითვალისწინებს

სხვა  პირობები/კონტაქტი

გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.#4  /ტელ: (0341) 228399 – კოლეჯი „არსი“

ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com

 

 კოლეჯმა დაასრულა მუშაობა  ახალ საგანამანათლებლო პროგრამებზე-    ვრცლად:  /კოლეჯმა ორი ახალი საგანამანთლებლო პროგრამა შეიმუშავა საავტორიზაციოდ: ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ჯანდაცვის მიმართულებით და წარადგინა თვითშეფასების ანგარიშში../  განახლების თარიღი: 01.07.2013