სასარგებლო ბმულები

 

1. პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი, 2007 წელი


http://eqe.gov.ge/res/docs/Vocational_11.03.2016.pdf 

2. 
განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი, 2010 წელი


http://eqe.gov.ge/geo/static/119/education-system/legal-acts 

3.
საქრთველოს შრომის კოდექსი  


https://matsne.gov.ge/ka/document/download/1155567/5/ge/pdf 

3. 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

 
https://matsne.gov.ge/ka/document/download/16270/21/ge/pdf 

4. 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ 


http://eqe.gov.ge/res/docs/121n_17.03.pdf 

5. 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №300. 2013 წლის 26 დეკემბერი. (პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013-20120) დამტკიცების თაობაზე) 


http://www.mes.gov.ge/uploads/300.pdf