სასერთიფიკატო მიმართულებები

 

 

                                    

კოლეჯი „არსის“ სასერთიფიკატო სასწავლო პროგრამები

 

1

პროგრამის დასახელება

კომპიუტერული პროგრამები

2

კურსის მიზანი

შეასწავლოს ყველა ძირითადი კომპიუტერული პროგრამა: ms.windows, ms.word, ms.excel, pouerpoint; inernet explorer;

3

სწავლების ხანგრძლივობა

1 თვე

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

ასაკი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

80 ლარი

6

პროგრამის  ხელმძღვანელი

მარიამ კვეზერელი

 

 

1

პროგრამის დასახელება

ბუღალტრული აღრიცხვა

2

კურსის მიზანი

 თანამდეროვე ბუღალტრული აღრიცხვის პროცესების შესწავლა საერთაშორისო სტანდარტით; საქართველოს საგადასახადო სისტემისა და დაბეგვრის ძირითად სისტემებში გარკვევა; ნებისმიერი სახის მეწარმე-სუბიექტის ბუღალტრული სპეციფიკის შესწავლა; ინტერნეტ-ბუღალტერიის, ელექტრონული დეკლარირების, ორისის ბუღალტრული პროგრამის ათვისება. 

3

სწავლების ხანგრძლივობა

2 თვე

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 15 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

200 ლარი

6

პროგრამის  ხელმძღვანელი

ნინო ლომიძე

 

 

1

პროგრამის დასახელება

მთარგმნელობითი და ბიზნეს–ინგლისური

2

კურსის მიზანი

ინგლისური გრამატიკის, ენობრივი ნორმების, ლექსიკის შესწავლა დონეების მიხედვით- intermediate, upper-inermediate, advance - საფეხურებით; მთარგმნელობითი ნორმების ათვისება; საქმიანი კოუნიკაციის, შესაბამისი წერილობითი დოკუმენტებისა და ფორმების შესწავლა.

3

სწავლების ხანგრძლივობა

6 თვე- თითოეულ საფეხურზე

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 15 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

თითოეულ საფეხურზე- 500 ლარი

6

პროგრამის ხელმძღვანელი

მზია ასლანიშვილი

 

 

1

პროგრამის დასახელება

ბიზნესის ადმინისტრირება

2

კურსის მიზანი

ბიზნეს–გარემოს შსწავლა; მეწარმე სუბიექტების ფორმების და სამოქმედო არეალის გაცნობა; მარკეტინგული დაგეგმარების ანალიზი.

3

სწავლების ხანგრძლივობა

7 თვე

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 16 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

თითოეულ საფეხურზე- 700 ლარი

6

პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლები

მაია თეთვაძე

 

 

1

პროგრამის დასახელება

ფარმაცევტის თანაშმწე

2

კურსის მიზანი

სააფთიაქო გარემოს შესწავლა; ფარმაცევტის თანაშმწის ძირითადი მოვალეობების და ფუნქციების შეთვისება; ფარმაკოლოგიის, საქონელმცოდნეობის ძირითადი საკითხების დეტალური შესწავლა; პრაქტიკული უნარ–ჩვევების გამომუშავება.

3

სწავლების ხანგრძლივობა

8 თვე;

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 16 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

800 ლარი

6

პროგრამის ხელმძღვანელი

მანანა შეროზია.

 

 

1

პროგრამის დასახელება

ზოგადი პროფილის ექთანი

2

კურსის მიზანი

ექთნის მოვალეობის შესწავლა; ავადმყოფის მოვლის მნიშვნელობბისა და სპეციფიკის გაცნობიერება, ექთნის როლის გამოკვეთა სამკურნალო–პროფილაქტიკური ღინისძიებების საქმეში; თერაპიული, სტომატოლოგიური, გინეკოლოგიური, პალიატური ავადმყოფის მოვლის სპეციფიკაციის გაცნობა;

3

სწავლების ხანგრძლივობა

5 თვე;

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 16 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

400 ლარი

6

პროგრამის ხელმძღვანელი

მაია ჯაჭვაძე