სტრატეგიული საგანმანათლებლო პროგრამები

 

კოლეჯი „არსი“ აცხადებს მიღებას საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 1.მოლარე (ბანკის და ა.შ.)   2 . საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი; 3. კბილის ტექნიკოსის მე- 3 საფეხურის პროგრამა

 

კოლეჯი  „არსი“  აცხადებს  მიღებას  2015–2016  სასწავლო  წლისათვის  პროფესიულ პროგრამებზე:

 

 

პროგრამის  დასახელება

მოლარე     (ბანკის  და  ა.შ.)

საფეხური

მესამე

პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა

60 კრედიტი– 10 თვე

მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად

ზოგადი განათლების საბაზო  საფეხური - მინიმალური ასაკი 16 წელი

დოკუმენტების  მიღების  ვადა

2015  წლის  25 სექტემბერი

წარმოსადგენი დოკუმენტები

1.პირადი (არასარულწლოვანი  პირის  შემთხვევაში) წარმომადგენლის  განცხადება.

2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი

3. ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  ან  განათლების  დამადასტურებელი  იმ  დოკუმენტის  ასლი,  რომლის  მიღება  შეუძლებელი  იქნებოდა  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის  გარეშე.

4. 4 ფერადი  ფოტოსურათი -3x4

ცნობები  პროფესიის  შესახებ

კურსადმთავრებული  შეძლებს  იმუშაოს  როგორც  საშუალო, ასევე  დიდ  კომერციულ  ორგანიზაციებში,  ასევე  სხვა  საფინანსო  დაწესებულებებში,  სადაც  ხორციელდება  ფინანსური  ოპერაციები,  უფროსი  მოლარის  ან  სხვა  ზედამხედველის  მეთვალყურეობის  ქვეშ.

რა  დოკუმენტი  გაიცემა

ჩვეულებრივი  ან წარჩინების  პროფესიული დიპლომი

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია

მოლარის  III  საფეხურის  პროფესიული  კვალიფიკაცია/  ბანკის  მოლარე

სწავლის  გაგრძელების  შესაძლებლობა

კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმდეს საკუთარი განათლების შესაბამისი პროფილით და იმუშაოს სრულფასოვნად.

სხვა  პირობები/კონტაქტი

გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.#4  /ტელ: (0341) 228399 – კოლეჯი „არსი“

ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com

 

 

პროგრამის  დასახელება

საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი

საფეხური

მეორე

პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა

60 კრედიტი– 10 თვე

მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად

ზოგადი განათლების საბაზო  საფეხური

დოკუმენტების  მიღების  ვადა

2015 წლის 25 სექტემბერი

წარმოსადგენი დოკუმენტები

1.პირადი (არასარულწლოვანი  პირის  შემთხვევაში) წარმომადგენლის  განცხადება.

2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი

3. ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  ან  განათლების  დამადასტურებელი  იმ  დოკუმენტის  ასლი,  რომლის  მიღება  შეუძლებელი  იქნებოდა  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის  გარეშე.

4. 4 ფერადი  ფოტოსურათი -3x4

ცნობები  პროფესიის  შესახებ

კურსადმთავრებული  შეძლებს  იმუშაოს  საბროკერო კომპანიებში, ლოჯისტიკურ და სატრანსპორტო კომპანიებში; საწყობებში, ტერმინალებში, გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში; თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში; სერვის-ცენტრებში; საჯარო დაწესებულებესა და კერძო კომპანიებში, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება ეკონომიკურ საზღვარზე საქონლის შემოტანა-გატანას.

რა  დოკუმენტი  გაიცემა

ჩვეულებრივი  ან წარჩინების  პროფესიული დიპლომი

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია

საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტის II საფეხურის  პროფესიული  კვალიფიკაცია

სწავლის  გაგრძელების  შესაძლებლობა

საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტის II საფეხური შემდგომ საფეხურს აღარ ითვალისწინებს

სხვა  პირობები/კონტაქტი

გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.#4  /ტელ: (0341) 228399 – კოლეჯი „არსი“

ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com

 

პროგრამის  დასახელება

კბილის ტექნიკოსი

საფეხური

მესამე

პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა

60 კრედიტი– 10 თვე

მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად

ზოგადი განათლების საბაზო  საფეხური

დოკუმენტების  მიღების  ვადა

2015 წლის 25 სექტემბერი

წარმოსადგენი დოკუმენტები

1.პირადი (არასარულწლოვანი  პირის  შემთხვევაში) წარმომადგენლის  განცხადება.

2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი

3. ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  ან  განათლების  დამადასტურებელი  იმ  დოკუმენტის  ასლი,  რომლის  მიღება  შეუძლებელი  იქნებოდა  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის  გარეშე.

4. 4 ფერადი  ფოტოსურათი -3x4

ცნობები  პროფესიის  შესახებ

კურსადმთავრებული  შეძლებს  იმუშაოს  კბილის სატექნიკო ლაბორატორიაში მე-3 საფეხურის კბილის ტექნიკოსის შესაბამისი კომპეტენციითა და უფლება-მოვალეობებით.

რა  დოკუმენტი  გაიცემა

ჩვეულებრივი  ან წარჩინების  პროფესიული დიპლომი

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია

კბილის ტექნიკოსის მე-3 საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.

სწავლის  გაგრძელების  შესაძლებლობა

კბილის ტექნიკოსის მე-4 საფეხურზე.

სხვა  პირობები/კონტაქტი

გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.#4  /ტელ: (0341) 228399 – კოლეჯი „არსი“

ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com