სტრუქტურა

 

ნათია ნოზაძე

დირექტორი 

ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი;
1998 წელს დაამთავრა თსუ ფილოლოგიური ფაკულტეტი;
1998 წელს ჩაირიცხა შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტის ასპირანტურის განყოფილებაზე თანამედროვე ლიტერატურული პროცესების მიმართულებით;
ავტორია შრომებისა და წერილებისა:
1. ქართული ხასიათი და საქართველოს ისტორია რომანის სამყაროში – “მნათობი” 1998წ
2. ერის ზნეობრივი ისტორია და დროის დიალექტიკა- ლიტ.ინსნიტუტის შრომები, 2002წ.
3. თავისუფლება პოსტმოდერნული ხედვით- “კრიტერიუმი”, 2003წ.
4. თვითარჩევანი- ლიტ.ინსტიტუტის შრომები, 2003წ.
5. ფსიქიკურ-სომატური მთლიანობა- - ლიტ.ინსტიტუტის შრომები, 2004წ.
6. სამყარო ახალი რაკურსით- “ცისკარი”, 2004წ.
7. გურამ დოჩანაშვილის სამყაროს ტრიადა- “კრიტერიუმი”, 2006წ.
მუშაობს თემაზე: “სურეალიზმის ახლებური პარადიგმები”
2009 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე- “ეგზისტენციალური პრობლემატიკა XX საუკინის 70-იანი წლების ქართულ რომანში”
2006 წლიდან ხელმძღვანელობს ქ.რუსთავის კოლეჯ “არსს”

 

ვისელი სხილაძე - დირექტორის მოადგილე
ეთერ ჭიღიტაშვილი - ხარისხის მართვის მენეჯერი
მაია თეთვაძე - საფინანსო მიმართულების დეკანი

ქეთევან ხარაბაძე - ჯანდაცვის სასწავლო მიმართულების დეკანი