მეორადი რეგისტრაცია საფინანსო სერვისების საგანმანათლებლო პროგრამაზე

კოლეჯი “არსის” საფინანსო სერვისების საგანამანათლებლო პროგრამაზე 14 ოქტომბრიდან 18 ოქტომბრის ჩათვლით, კიდევ ერთხელ გეძლევათ შესაძლებლობა დარეგისტრირდეთ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დამატებულ ადგილებზე წელს პირველად დამატებულ ადგილებზე რეგისტრაცია ღიაა ყველასთვის: მათთვის, ვისაც უკვე ჰქონდა გავლილი რეგისტრაცია, თუმცა ვერ მოიპოვა სტუდენტის სტატუსი და მათთვის ვინც პირველად გადის რეგისტრაციას

წარმოსადგენი დოკუმენტები ჩარიცხვის პროცედურებისთვის

კოლეჯი “არსის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხ აპლიკანტთა საყურადღებოდ: დოკუმენტაციის მიღების ვადა ჩარიცხვის დადასტურებისთვის არის – 2022 წლის 4 ოქტომბრიდან 10 ოქტომბრამ აპლიკანტმა უნდა წარმოადგონოს შემდეგი დოკუმენტაცია განცხადება პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მეურვის/კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამ პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი); განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის […]