მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

სასარგებლო ბმულები

  1. პროფესიულიგანათლების შესახებ საქართველოს კანონი, 2007 წელი

http://eqe.gov.ge/res/docs/Vocational_11.03.2016.pdf 

2. განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი, 2010 წელი

http://eqe.gov.ge/geo/static/119/education-system/legal-acts 

3.საქრთველოს შრომის კოდექსი  

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/1155567/5/ge/pdf 

3. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/16270/21/ge/pdf 

4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ 

http://eqe.gov.ge/res/docs/121n_17.03.pdf 

5. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №300. 2013 წლის 26 დეკემბერი. (პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013-20120) დამტკიცების თაობაზე) 

http://www.mes.gov.ge/uploads/300.pdf