მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

ჩვენი მისია

 კოლეჯი „არსის“ მისიის შესახებ განაცხადი

/ახ.რედაქც.მიღება: 12.01.2023/

საზოგადოებრივი კოლეჯი „არსი“ საკუთარი საქმიანობის მთავარ მისიად მიიჩნევს თანამედოვე თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით აღჭურვილი სპეციალისტების მომზადებას ჯანდაცვისა და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით რუსთავისა და ქვემო ქართლის მასშტაბით და ამ რეგიონის შრომის ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით; ასევე მუშაობის წარმართვას მაღვალკვალიფიციური სატრენინგო- სასერთიფიკატო კურსების კუთხით;

დასახული მისიის მაღალი სტანდარტით შესასრულებლად, კოლეჯი „არსი“ მთავარ ამოცანებად სახავს:

გამართული სასწავლო პროცესსა და სწავლებაში ინოვაციათა მაქსიმალურ დანერგვას;
სპეციალობის დაუფლების ხელმისაწვდომობას და სწავლების აკადემიურ თავისუფლებას;

 • სწავლება-სწავლის მრავალფეროვანი ფორმების (სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება და სხვა) და ინოვაციური მიდგომების
  შეთავაზებას, მოკლევადიანი მომზადება- გადამზადების პროგრამების დანერგვა – რეალიზებას;
 • პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების განვითარებას;
 • შრომის ბაზარზე პირის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობას პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების გზით;
 • პროფესიული განათლების სფეროში სოციალური პარტნიორობის ხელშეწყობას;
 • ფორმალურ განათლებაში პროფესიული ორიენტაციის, კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სისტემის განვითარებას;
 • მოთხოვნების გათვალისწინებით პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირებულ მუდმივად განვითარებადი და განახლებადი
  საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას;
 • ზრუნვას პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე;
 • ყოველგვარი დისკრიმინაციის აკრძალვას, მათ შორის რელიგიური თუ ეთნიკური კუთვნილების ან და შეხედულებების, სქესის,
  სოციალური წარმოშობისა და სხვა ნიშნით.
 • ინკლუზიური პროფესიული განათლების განხორციელების პირობებიშექმნას;
 • პროფესიული სტუდენტისა და მსმენელის სოციალური ადაპტაციასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
 • არაფორმალური განათლების აღიარების პირობების დანერგვა და განავითარება;
 • პედაგოგიური პერსონალისა და სტუდენტთა მობილობის, ინტერ – და გარე კომუნიკაციის ხელშეწყობას; 
 • სტუდენტთა ექსტრაკურიკურიკულური აქტივობებისა და არაფორმალური სტუდენტური ცხოვრების ხელშეწყობა;
 •  აწესებულების მატერიალურ– ტექნკური ბაზის სისტემატიური სრულყოფა სტანდარტების შესაბამისად;


სასწავლო ორგანიზაცია – საზოგადოებრივი კოლეჯი „არსის“ ინტელექტუალური და მატერიალური რესურსი მთლიანად არის ორიენტირებული დასახული მიზნების სრულყოფილი და წარმატებული რეალიზებისათვის.

 

 კოლეჯი „არსის“ ღირებულებების შესახებ განაცხადი

კოლეჯი „არსი“ საერთო ღირებულებებით გაერთიანებულ კოლეგიალურ ერთობას წარმოადგენს, რომელიც ორიენტირებულია, ერთობლივი გუნდური ძალისხმევით შექმნას ღია, მუდმივად სიახლეებზე ორიენტირებული, განვითარებადი და შრომის ბაზარზე რეალიზებადი საგანმანათლებლო სივრცე;

 

კოლეჯი „არსის“ ხედვის შესახებ განაცხადი 2029 წლისთვის


კოლეჯი „არსის“ საქმიანობის მიზანია 2029 წლისთვის განახორციელოს საკუთარი ბაზის რეპლიკაცია განახლებულ სასწავლო სივრცეში და განამტკიცოს თავისი პროფესიული ნიშა რუსთავისა და ქვემო ქართლის მასშტაბით ჯანდაცვის და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფესიული პროგრამების სწავლების მიმართულებით; გააფართოვოს ამ ორი სასწავლო მიმართულების ფარგლებში პროფესიათა არჩევანი და ასევე დანერგოს მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამები ჯანდაცვის და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილით – მობილურ დროში დასაქმების პერსპექტივებით.