მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

ჩვენი მისია

კოლეჯი „არსის“ მისიის  შესახებ  განაცხადი

საზოგადოებრივი კოლეჯი  „არსი“ საკუთარი საქმიანობის მთავარ მისიად მიიჩნევს თანამედოვე თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით აღჭურვილი სპეციალისტების მომზადებას ჯანდაცვისა და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით რუსთავისა და ქვემო ქართლის მასშტაბით და ამ რეგიონის შრომის ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით; ასევე მუშაობის წარმართვას მაღვალკვალიფიციური სატრენინგო- სასერთიფიკატო კურსების კუთხით;

დასახული მისიის მაღალი სტანდარტით შესასრულებლად, კოლეჯი „არსი“ მთავარ ამოცანებად სახავს:

➤  გამართული სასწავლო პროცესსა და სწავლებაში ინოვაციათა მაქსიმალურ დანერგვას;

➤  სპეციალობის დაუფლების ხელმისაწვდომობას და სწავლების აკადემიურ თავისუფლებას;

➤  სტუდენტებში პროფესიული და ზოგადი კომპეტენციების გამომუშავებას (ცოდნის, პროფესიულ ღირებულებათა სისტემის გაცნობიერებისა და რეალიზების, უცხოურ ენებზე კომუნიკაციის უნარი);

➤  პროფესიული საქმიანობისთვის აუცილებელი თეორიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას; სტუდენტთა სტაჟირებისა და პროფესიული ზრდისთვის მჭიდრო კონტაქტის დამყარება შესაბამის ორგანიზაციებთან;

➤  მოთხოვნების გათვალისწინებით პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირებულ მუდმივად განვითარებადი და განახლებადი საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას;

➤ზრუნვას პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე;

➤ ყოველგვარი დისკრიმინაციის აკრძალვას, მათ შორის რელიგიური თუ ეთნიკური კუთვნილების ან და შეხედულებების, სქესის, სოციალური წარმოშობისა და სხვა ნიშნით.

➤ პედაგოგიური პერსონალისა და სტუდენტთა მობილობის, ინტერ – და გარე კომუნიკაციის ხელშეწყობას;

➤  დაწესებულების მატერიალურ– ტექნკური ბაზის სისტემატიური სრულყოფას სტანდარტების შესაბამისად;

              სასწავლო ორგანიზაცია – საზოგადოებრივი კოლეჯი „არსის“ ინტელექტუალური და მატერიალური რესურსი მთლიანად არის ორიენტირებული დასახული მიზნების სრულყოფილი და წარმატებული რეალიზებისათვის.

 

კოლეჯი „არსის“ ღირებულებების შესახებ  განაცხადი

 კოლეჯი „არსი“ საერთო ღირებულებებით გაერთიანებულ კოლეგიალურ ერთობას წარმოადგენს, რომელიც ორიენტირებულია, ერთობლივი გუნდური ძალისხმევით შექმნას ღია, მუდმივად სიახლეებზე ორიენტირებული, განვითარებადი და შრომის ბაზარზე რეალიზებადი საგანმანათლებლო სივრცე;

 

კოლეჯი „არსის“ ხედვის  შესახებ  განაცხადი

კოლეჯი „არსის“ საქმიანობის მიზანია 2023 წლისთვის უკვე ჰქონდეს თავის უნიკალური ნიშა და ლიდერი პოზიცია რუსთავისა და ქვემო ქართლის მასშტაბით, როგორც წამყვან სასწავლებელს ჯანდაცვის და ბიზნესის ადმინისტრირების სწავლების მიმართულებით;