მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

2022 წლის 02 მაისდან იწყება რეგისტრაციის პროცესი პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთათვის; კოლეჯი არსი სამ პროფესიულ პროგრამაზე იწვევს აპლიკანტებს: 1 საექთნო საქმე 2.ფარმაცია / სააფთიაქო/ 3. საფინანსო სერვისები; რეგიტრაციის პროცესი წარიმართება www.vet.emis.ge პლატფორმის საშუალებით და გაგრძელდება 22 აგვისტომდე; კოლეჯი არსის პროგრამების შესახებ აღწერილობები იხილეთ „საგანმანათლებლო პროგრამების“ ჩამონათვალში

გერიატრიული ასისტენტის პროფესიული მომზადების პროგრამა

კოლეჯმა „არსმა“ დაიმატა „გერიატრიული ასისტენტის“ მოკლევადიანი მომზადების პროგრამა ; პროგრამა განკუთვნილია სრული ზოგადი განათლების მქონე 18 წელს ზემოთ ასაკის პირებისთვის; პროგრამის ათვისების შემდეგ შესაძლებელია დასაქმება საზღვარგარეთ ასაკოვანთა მომვლელის სერვისის მიღებით დაინტერესებულ ქვეყნებში;