დასაქმების ფორუმში „არსის“ კურსდამთავრებულებიც ჩაერთვნენ

  2018 წლის 7 დეკემბერსდასაქმების სააგენტოს ორგანიზებით თელავშიგაიმართადასაქმებისფორუმი, სადაცარსელებმასაკმაოდწარმომადგენლობითიკონტიგენტითმიიღესმონაწილეობა.