მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

კოლეჯი „არსი“ აცხადებს მიღებას 2019 სასწავლო წლისათვის პროგრამაზე: „საფინანსო სერვისები“

პროგრამის  დასახელება საფინანსო სერვისები
საფეხური მესამე
პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა 51 კრედიტი /არაქართულენოვანთათვის 66 კრედიტი/
მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად საბაზოგანათლების საფეხური/დამატებითი წინაპირობა: არანაკლებ 17 წელი  
დოკუმენტების  მიღების  ვადა 12.12.2018- 14.12.2018
წარმოსადგენი დოკუმენტები 1.პირადი (არასარულწლოვანი  პირის  შემთხვევაში) წარმომადგენლის  განცხადება. 2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი და წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი 3. ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  ან  განათლების  დამადასტურებელი  იმ  დოკუმენტის  ასლი,  რომლის  მიღება  შეუძლებელი  იქნებოდა  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის  გარეშე. 4. 2 ფერადი  ფოტოსურათი – 3×4
კურსდამთავრებულის კარიერული შესაძლებლობები საფინანსო სერვისებში მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლებელია დასაქმდეს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტების მოლარედ, მათ შორის -ბილეთებისგაყიდვებისსალაროებში; ბანკებსა და არასაბანკო საკრედიტო-საფინანსო დაწესებულებებში მოლარისა და ოპერატორის პოზიციაზე, ასევე ნივთების დაგირავებითა და ფულადი თანხების გაცემით დაკავებული აგენტებისა და ბუკმეკერების პოზიციებზე.
რა  დოკუმენტი  გაიცემა პროფესიული დიპლომი
მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო სერვისებში
სხვა  პირობები/კონტაქტი გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.#4  /ტელ: (0341) 228399 – კოლეჯი „არსი“ ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com