საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში მონაწილეობა

17,18 და 19 მარტს საქართველოს პროფესიულიკონსულტირების ასოციაციის მიერ მოეწყო მნიშვნელოვანი ტრენინგის: „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების მეთოდოლოგია; შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება; ტრენინგს უძღვებოდა განათლების ხარიახსიგანვითარების ცენტრის ექსპერტი – ქალბატონი ქეთევან ჯანელიძე; მონაწილეებს გადაეცათ ტრენინგში მონაწილეობის სერთიფიკატები

მემორანდუმი საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციასთან

კოლეჯ „არსსა“ და „საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციას“ შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს: პროფორიენტაციის, კარიერული დაგეგმარების პროექტების ერთობლივ განხორციელებას; პროფესიული სტუდენტებისათვის და პერსონალისათვის ცოდნის, უნარების  ამაღლების უზრუნველყოფა  საგანმანათლებლო პროექტებში, ტრენინგებში, სასწავლო  პროგრამებში, საჯარო ლექციებში და  ვებინარებში, მათ შორის  სტაჟირების ხელშეწყობას; გამოცდილების გაზიარებასა   და პროფესიული უნარ-ჩვებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას;      წესდებით გათვალისწინებული  საქმიანობის შესაბამისად  ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვასა […]

ტრენინგი კოლეჯის პროფესიული მასწავლებლებლებისთვის

11 და 13 მარტს კოლეჯი „არსის“ ხარისხის მენეჯერის დაგეგმარებით და ორგანიზებით ჩატარდა 2 დღიანი ტრენინგი კოლეჯის პროფესიული მასწავლებლებისთვის მოდულური სწავლების პრინციპებისა და შეფასების პროცესის შესახებ