მიღება „სალაროს ოპერაციების განხორციელების“  პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

კოლეჯი „არსი“ იწყებს ახალი პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელებას: „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“  პირობები: სწავლის ხანგრძლოვობა- 8 კვირა დაშვების წინაპირობა:  საბაზო განათლება / მინიმალური ასაკი- 17 წელი პროგრამის მიზნები – პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა შეძლოს სალაროს ოპერაციების განხორციელება – სალაროს გახსნის პროცედურების განსაზღვრა; სალაროს ნაშთის გამოყვანა’ სალარო დახურვისა და კონტროლის პროცედურების განხორციელება; სალაროს საბუთების შექმნა; ეროვნული და უცხოური […]

მიღება „გერიატრიული ასისტენტის“  პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

დაიწყო მიღება „გერიატრიული ასისტენტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სარეგისტრაციო პერიოდი- 01.03.23 – 09.03.23 სწავლის დაწყების თარიღი- 13.03.2023 პირობები: სწავლის ხანგრძლოვობა- 7 კვირა დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება