მიღება „გერიატრიული ასისტენტის“  პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

დაიწყო მიღება „გერიატრიული ასისტენტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სარეგისტრაციო პერიოდი- 01.03.23 – 09.03.23 სწავლის დაწყების თარიღი- 13.03.2023 პირობები: სწავლის ხანგრძლოვობა- 7 კვირა დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება