ინფორმაცია საბუთებისა და კოლეჯ არსში წარდგენის ვადების შესახებ

აპლიკანტთან საყურადღებოდ, რომლებმაც მოიპოვეს კოლეჯში არსში ჩარიცხვის უფლება:  დოკუმენტები უნდა წარმოდგინოთ 3 ივლისიდან 11 ივლისის ჩათვლით 10:00-დან 17:00 საათამდე. წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი: 1. განცხადება დირექტორის სახელზე, (იწერება კოლეჯში); 2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (პასპორტი ან დაბადების მოწმობა, ან ID ბარათი); 3. ზოგადი საბაზო და/ან საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და/ან განათლების დამადასტურებელი ის დოკუმენტი, რომლის […]