1 წლიანი სამოქმედო გეგმა

კოლეჯი „არსის“ ადმინისტრაციის და მრჩეველთა საბჭოს ნაყოფიერი შრომის შედეგად დასრულდა კოლეჯი განვითარების 1 წლიან გეტგმაზე მუშაობა; კოლეჯმა შეიმუშავა განვითარების ოპტიმალური გეზი.

SWOT ანალიზის შედეგები

კოლეჯი „არსის“ ადმინისტრაციის და მრჩეველთა საბჭოს მიერ გაიწერა კოლეჯი ‘არსის“ SWOT კომპონენტები;