არსის სსაერთიფიკატო პროგრამებზე მიღება

კოლეჯი „არსის“ სასერთიფიკატო სასწავლო პროგრამები 2020- 2021 სასწავლო წლისთვის                              სწავლის დაწყების თარიღი- 07.09.2020 პროგრამის დასახელება – კომპიუტერული საოფისე პროგრამები პირობები: შეასწავლოს ყველა ძირითადი კომპიუტერული პროგრამა: ms.windows, ms.word, ms.excel, pouerpoint; inernet explorer; ბუღალტრული აღრიცხვა: თანამდეროვე ბუღალტრული აღრიცხვის პროცესების შესწავლა საერთაშორისო სტანდარტით; საქართველოს საგადასახადო სისტემისა და დაბეგვრის ძირითად სისტემებში გარკვევა; ნებისმიერი სახის მეწარმე-სუბიექტის ბუღალტრული სპეციფიკის შესწავლა; […]

მიღების გამოცხადება საექთნო საქმის პროგრამაზე

საზოგადოებრივი კოლეჯი   „არსი“  აცხადებს  მიღებას  2020–2021  სასწავლო  წლისათვის  პროფესიულ პროგრამაზე: 2.საექთნო საქმე   / საექთნო განათლება/ პროგრამის  დასახელება- საექთნო საქმე /საექთნო განათლება/ პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა-180 კრედიტი /არაქათულენოვანთათვის 210 კრედიტი/ მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად- სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი დოკუმენტების  მიღების  ვადა- 12.11.2020 სწავლის დაწყების თარიღი- 23.11.2020 წლის მისაღები კვოტა- 14 სტუდენტი წარმოსადგენი დოკუმენტები- 1.პირადი განცხადება.2. პირადობის  […]

მიღების გამოცხადება საფინანსო სერვისების პროგრამაზე

                                                    საზოგადოებრივი კოლეჯი   „არსი“  აცხადებს  მიღებას  2020–2021  სასწავლო  წლისათვის  პროფესიულ პროგრამაზე: 1.საფინანსო სერვისები   პროგრამის  დასახელება- საფინანსო სერვისები პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა-51 კრედიტი /არაქართულენოვანთათვის 66 კრედიტი/ მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად- საბაზო განათლების საფეხური/ დამატებითი წინაპირობა  : არანაკლებ 17 წელი დოკუმენტების  მიღების  ვადა- 12.11.2020 სწავლის დაწყების თარიღი- 23.11.2020 წლის მისაღები კვოტა- 16 სტუდენტი წარმოსადგენი დოკუმენტები- 1.პირადი (არასარულწლოვანი  პირის  […]

სასწავლო პროცესის აღდგენა

6 ივლისს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში-საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად- სასწავლო პროცესი განახლდება; კოლეჯი  „არსი“ განაახლებს სასწავლო პროცესს კოლეჯის დირექტორის მიერ დადგენილი პროფესიულ სტუდენტთა ნაკადის მართვის N 1-16 ბრძანების შესაბამისად.