მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

მიღების გამოცხადება საექთნო საქმის პროგრამაზე

საზოგადოებრივი კოლეჯი   „არსი“  აცხადებს  მიღებას 

2020–2021  სასწავლო  წლისათვის  პროფესიულ პროგრამაზე:

2.საექთნო საქმე   / საექთნო განათლება/

პროგრამის  დასახელება- საექთნო საქმე /საექთნო განათლება/

პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა-180 კრედიტი /არაქათულენოვანთათვის 210 კრედიტი/

მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად- სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი

დოკუმენტების  მიღების  ვადა- 12.11.2020

სწავლის დაწყების თარიღი- 23.11.2020

წლის მისაღები კვოტა- 14 სტუდენტი

წარმოსადგენი დოკუმენტები- 1.პირადი განცხადება.2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი 3. სრული ზოგადი  განათლების  ათვისების დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  ან  განათლების  დამადასტურებელი  იმ  დოკუმენტის  ასლი,  რომლის  მიღება  შეუძლებელი  იქნებოდა  ზოგადი  განათლების  ათვისების დადასტურების  გარეშე.4. 2 ფერადი  ფოტოსურათი -3×4

კურსდამთავრებულის კარიერული შესაძლებლობები- საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

რა  დოკუმენტი  გაიცემა- დიპლომი

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია- უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში /Higher level Vocational Qualification in Nursing

სხვა  პირობები/კონტაქტი- გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.N4  /ტელ: (0341) 228399 / 571 77 82 26 – კოლეჯი „არსი“   ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com