საფინანსო სერვისების პროგრამაზე დარეგისტრირებულებისთვის მოტივაციური გასაუბრების წესებისა და პირობების შესახებ ინფორმაცია!

შპს „არსის“ „ საფინანსო სერვისების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრანტების შერჩევის წესი და პირობები 1. პროგრამაზე რეგისტრანტების ჩარიცხვის ეტაპები პროგრამაზე რეგისტრანტების ჩარიცხვის პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: ა) შერჩევა სამოტივაციო გასაუბრების გზით ბ) აპლიკანტთა რეიტინგული სიის შედგენა; გ) გასაჩივრების ფაქტის შემთხვევაში საჩივრის სააპელაციო კომისიაზე განხილვა; დ) შედეგების გამოცხადება და პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭება; ე) დარჩენილი თავისუფალი ადგილების […]