არსის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სარეიტინგო სიებში მოხვედრილი პირების საყურადღებოდ!

იმისათვის რომ ჩაირიცხოთ არსის პროგრამაზე, 8 ოქტომბრის 17-00 საათის ჩათვლით უნდა წარმოადგინოთ კოლეჯში შემდეგიდოკუმენტაცია: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; საბაზო განათლების/ზოგადი განათლების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი, უცხოეთში/ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული განათლების შემთხვევაში – განათლების აღიარების დოკუმენტი; 2 ფოტოსურათი 3×4; არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევაში – განმცხადებლის/ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი პირის პირადობის მოწმობა და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მის სათანადო უფლებამოსილებას წარმომადგენლობაზე (დაბადების მოწმობა/მეურვეობის […]