წარმოსადგენი დოკუმენტები ჩარიცხვის პროცედურებისთვის

კოლეჯი “არსის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხ აპლიკანტთა საყურადღებოდ: დოკუმენტაციის მიღების ვადა ჩარიცხვის დადასტურებისთვის არის – 2022 წლის 4 ოქტომბრიდან 10 ოქტომბრამ აპლიკანტმა უნდა წარმოადგონოს შემდეგი დოკუმენტაცია განცხადება პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მეურვის/კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამ პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი); განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის […]