მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

წარმოსადგენი დოკუმენტები ჩარიცხვის პროცედურებისთვის

კოლეჯი “არსის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხ აპლიკანტთა საყურადღებოდ:

👉დოკუმენტაციის მიღების ვადა ჩარიცხვის დადასტურებისთვის არის – 2022 წლის 4 ოქტომბრიდან 10 ოქტომბრამ

აპლიკანტმა უნდა წარმოადგონოს შემდეგი დოკუმენტაცია

✅განცხადება პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ

✅პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მეურვის/კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამ პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი);

✅განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის საგანმანათლელო დოკუმენტის შემთხვევაში – დადგენილი წესით ლეგალიზებული და დადასტურებული ასლი) ან ცნობა სკოლიდან შესაბამისი სწავლების საფეხურის დაძლევის შესახებ;

     გაფრთხილება! – აღნიშნული დოკუმენტების წარუდგენლობა/არასრულყოფილად წარდგენა გახდება         აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი.

📌2022 წელს ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტთათვის სასწავლო პროცესი დაიწყება მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს.